Regulamin Konkursu Domowe Gotowanie

Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u www.facebook.com/brodaeshopssystem jest Firma Broda e-Shops System,Wiśniowa 19, 39-124 Iwierzyce

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook oraz portalu www.domowegotowanie.pl

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa 16.12.2014-12.01.2015.  W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  • przestrzegające regulaminu, znajdującego pod adresem www.domowegotowanie.pl
  • 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu www.facebook.com/brodaeshopssystem, zarejestrowanie się na portalu www.domowegotowanie.pl i dodanie przepisu ze zdjęciem na www.domowegotowanie.pl
  • 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, zdjęcie] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a www.facebook.com/brodaeshopssystem oraz www.domowegotowanie.pl .

 

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu

1. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego www.facebook.com/brodaeshopssystem 

a następnie:

a) Zarejestrować się jako użytkownik na portalu www.domowegotowanie.pl

b) Zapoznać się z Regulaminem Konkursu

d) Dodać przepis wraz ze zdjęciem na portalu www.domowegotowanie.pl 

Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

3. Każdy użytkownik może wysyłać tyle zgłoszeń ile zechce

4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie wszystkich warunków zawartych w regulaminie.

5. Konkurs przebiega następująco:

a) Od 16.12.2014, godz. 18.00 do  12.01.2015 godz. 24.00 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) 15.01.2015 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

c) najpóźniej w dniu 18.01.2015 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

5. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na tablicy FanPage www.facebook.com/brodaeshopssystem .

 

§4 Nagrody

 

1. Nagrodami za trzy najlepsze przepisy w konkursie są:

1. miejsce – FISSLER – Protect Steelux Premium – Patelnia Ø28 cm

http://www.brodasystem.pl/fissler-protect-steelux-premium-patelnia-28cm-szklana-pokrywa-comfort-28-cm-duplikat-1.html

2. miejsce – FISSLER – Krajalnica FINECUT

http://www.brodasystem.pl/fissler-krajalnica-finecut.html

3. miejsce – FISSLER – Crepe – Patelnia do naleśników Ø25 cm

http://www.brodasystem.pl/promocja-fissler-crepe-patelnia-do-nalesnikow-25cm.html
oraz cztery dodatkowe niespodzianki, (za największą ilość przesłanych przepisów) którymi Jury nagrodzi wybranych przez siebie przepisów

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez adres e-mail lub wiadomość na Facebooku  oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7  dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską.

 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęcia i przepisu,  które zgłasza oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres e-mail biuro@brodasystem.pl 

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem “Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 7 dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się [np. wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie]. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Dodaj komentarz