Regulamin Konkursu Domowe Gotowanie 2020

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Firma Broda e-Shops System,Wiśniowa 19, 39-124 Iwierzyce

2.Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego www.domowegotowanie.pl

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 25,12,2020.  W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

7. Biorąc udział w naszym konkursie zgadasz się na zamieszczanie przez nas swoich filmów na stronie youtube.pl

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
  • przestrzegające regulaminu, znajdującego pod adresem www.domowegotowanie.pl
  • 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu www.facebook.com/brodaeshopssystem i dodanie przepisu ze zdjęciem na www.domowegotowanie.pl
  • 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, zdjęcie] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w www.domowegotowanie.pl .

 

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia stronę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu

1. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego  www.facebook.com/brodaeshopssystem 

a następnie:

a) Dodać film w formie linku lub załącznika w formularzu zgłoszeniowym na portalu www.domowegotowanie.pl

b) Zapoznać się z Regulaminem Konkursu

Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

3. Każdy użytkownik może wysyłać jedno zgłoszenie

4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie wszystkich warunków zawartych w regulaminie.

5. Konkurs przebiega następująco:

a) Od 25,12,2020 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) XX.01.2020 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

c) najpóźniej w dniu XX.02.2020 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

5. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na stronie portalu domowegotowanie.pl

 

§4 Nagrody

 

1. Nagrodami za trzy najlepsze przepisy w konkursie są:

1. miejsce – NAGRODA xxx

link do nagrody

2. miejsce – NAGRODA xxx

link do nagrody

3. miejsce – NAGRODA xxx

link do nagrody

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez adres e-mail  oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7  dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską.

 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęcia i przepisu,  które zgłasza oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres e-mail konkurs@domowegotowanie.pl

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem “Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 7 dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się [np. wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie]. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.